ارسال سفارش در تهران به وسیله پیک انجام می گردد . در سایر شهرها به وسیله تیپاکس یا پست و یا باربری و ترمینال بسته به تقاضا ارسال انجام می گردد.