نور فلات ۱۰۰۰
نور فلات ۱۰۰۰
نور فلات ۱۰۰۰
نور فلات ۱۰۰۰
نور فلات ۱۰۰۰
نور فلات ۱۰۰۰
  • نور فلات 1000
  • دارای شیدر برای جهت دادن به نور
  • وزن 2.5 کیلوگرمی
  • قابل استفاده برای زمینه های مختلف فیلمبرداری