اکتا باکس 150 سانتی S&S
  • شکل دهنده 8 ضلعی
  • قطر 150 سانت