اکتا باکس 120 سانتی Godox
  • شکل دهنده 8 ضلعی
  • قطر 120 سانت