اکتا باکس 90 سانتی Godox
  • شکل دهنده 8 ضلعی
  • قطر 90 سانت