پایه نگهدارنده ازمو DJI Base Osmo

پایه نگهدارنده ازمو DJI Base Osmo


  • قابل استفاده برای Osmo, Osmo+, Osmo Mobile/Pro/Raw
  • قابلیت ثابت نگه داشتن Osmo بر روی میز و هر سطح صاف دیگر