شارژر اسمو DJI Osmo 57W Power Adapter
َشارژر ازمو DJI Osmo 57W Power Adapter
شارژر اسمو DJI Osmo 57W Power Adapter
َشارژر ازمو DJI Osmo 57W Power Adapter

شارژر اسمو DJI Osmo 57W Power Adapter


  • قابل استفاده برای Osmo, Osmo+, Osmo Mobile/Pro/Raw